Adatkezelési tájékoztató

1. Fogalmak:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Ügyfél/néző: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők Vendégelőadó: olyan előadó, művész vagy közreműködő, aki egy vagy több előadon/rendezvényen közreműködik, vagy önállóan

2. Adatgyűjtés és adatkezelés:

2.1. Látogatók és nézők adatkezelése:
– A Tesla a nézőitől és látogatóitól, csak a kapcsolódó esemény vagy események lebonylításához, illetve az oda való beléptetéshez, vagy egyéb, az eseményhez vagy eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása céljából (pl.: behajtási kérelem az udvarba) kér el adatot.
– Az adatok megadása minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapszik.
– Az adatok kezelése közös ésdek alapján történik.
– Az ilyen módon gyűjtött adatokat, csak a nézőhöz vagy látogatóhoz közvetlenül köthető esemény kapcsán használja fel. Az esemény, illetve az ahoz tartozó admininisztrációs kötelezettségek lezárásával – ha abban más vonatkozó jogszabály nem gátolja, vagy ha a néző/látogató máshogy nem nyilatkozik – az adatokat megsemmisíti.
– Az adatok kezelésének maximális időtartama, Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.

2.1.1. Kezelt adatok:
– Név
– Telefonszám
– Emailcím
– Születési év (pl.: korhatár esetén)
– Életvitellel, egyéb speciális igények kiszolgálásához szükséges adatok. (pl.: akadálymentesítési erőforrások használatához, speciális ültetési rendhez)
– Rendszám (behajtási kérelem esetén)

2.2. Vendégtársulatok, külső előadók (továbbiakban vendégtársulatok) adatkezelése:
– A Tesla a vendégtársulatoktól, külső előadóktól csak a vonatkozó esemény lebonyolítása, az oda vonatkozó eszközök állagának megőrzése, és a folyamathoz tartozó könyvelési, számviteli vagy más jogszabályi kötelezettségek ellátása szempontjából kér el adatot.
– Az adatok megadása hozzájáruláson alapszik.
– Az adatok kezelése közös érdek alapján történik.
– Az ilyen módon gyűjtött adatokat, csak a nézőhöz vagy látogatóhoz közvetlenül köthető esemény kapcsán használja fel. Az esemény, illetve az ahoz tartozó admininisztrációs kötelezettségek lezárásával – ha abban más vonatkozó jogszabály nem gátolja, vagy ha a vendégelőadó máshogy nem nyilatkozik – az adatokat megsemmisíti.
– Az adatok kezelésének maximális időtartama, Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.
– Az adatkezelés célja továbbá, a közös munkafolyamatok megszervezése, időpontok egyeztetése, és próbatáblák, munkafolyamatok összehangolása.

2.2.1. Kezelt adatok:
– Név
– Telefonszám
– Emailcím
– Születési év (pl.: korhatár esetén)
– Életvitellel, egyéb speciális igények kiszolgálásához szükséges adatok. (pl.: akadálymentesítési erőforrások használatához, speciális ültetési rendhez)
– Székhely adatok
– Rendszám (behajtási kérelem esetén)
– A vendégtársulat technikai munkatársának, pénzügyi személyzetének, vagy más speciális célt ellátó személynek, vagy munkacsoportnak a telefonszáma, egyéb elérhetősége.
– Egyéb számlázáshoz vagy szerződésgeneráláshoz szükséges adatok

2.3. Weblap látogatóinak adatkezelése és más marketing célú gyüjtés:

2.3.1. Sütik (cookie):
– A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
– Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2.3.2 Marketing célú adatgyűjtés:
– A Tesla weblapján a látogatók jelentkezhetnek hírlevélre. A Jelentkezés aktív részvéllel (vonatkozó mező bejelölésével) történi, ezt a továbbiakban a Tesla önkéntes hozzájárulásnak tekinti, és az így megkapott adatokat, addig tárolja, míg a felhasználó törtlési jogával nem él.
– A látogatók, egyéb módon is igényelhetnek tőlönk online/offline marketing anyagokat (pl.: Telsa vezetőségénél direkt kérelmezve, e-mailben, stb.)
– A gyűjtött adatokat mindig önkéntes hozzájárulás alapján gyűjti a Tesla, és minden esetben közös érdek megvalósítása céljából.

2.3.3 Online adatgyűjtés:
– A Tesla weblapján visszajelzésekre alkalmas rendszer működik.
– Az itt megadott adatokat – ha a látogató máshogy nem nyilatkozik – nem használja fel más területen.

3. Érintettek jogai:
– A Tesla bármilyen felületen vagy munkafolyamatban gyűjtött adatoka – az érintett hozzájárulása nélkül – nem szolgáltat ki harmadik félnek, azokat csak a szükséges ideig, és mértékben tárolja.
– A Tesla minden érintettnek biztosítja az előírt jogait, amennyiben arról más jogszabály (pl.: Könyvelési törvény) máshogy nem rendelkezik.
– A Tesla nyomozóható hatóságnak, ügyészségnek, vagy más hatóságnak/állami szervnek, csak a jogalap igazolása után, és csak a megkereséshez szükséges mértékig szolgáltat ki adatot.